Adres

siedziby:
Ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 13/4, 96-300
Żyrardów 

Kontaktowy nr tel. komornika oraz nr fax:

(46) 855 22 81

NIP komornika sądowego:

7712770732

 
 

Nr rachunku urzędowego komornika do wpłat: 35 1050 1012 1000 0090 3156 1237 (ING Bank Śląski S.A.)


Przyjmowanie wpłat oraz korespondencji: Poniedziałek – Piątek od 8.00 do 16.00

Przyjęcia interesantów: Wtorek od 10.00 do 15.00

Adres poczty elektronicznej: zyrardow.kacperek@komornik.pl

Dyżur telefoniczny pod nr tel: (46) 855 22 81 – Poniedziałek-czwartek od 10.00 do 14.00
Telefonicznie udzielane są jedynie ogólne informacje dotyczące prowadzonych postępowań

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Rafał Kacperek Kancelaria Komornicza nr IV w Żyrardowie

Tutejsza kancelaria komornicza prowadzona obecnie przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Rafała Kacperka powstała w roku 1985. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Rafał Kacperek prowadzi kancelarię komorniczą od 2018 r., po przejęciu kancelarii po poprzednio urzędującym komorniku sądowym. Obecnie kancelaria zatrudnia 6 pracowników, w tym asesora komorniczego. Tutejsza kancelaria komornicza prowadzi sprawy egzekucyjne z wniosków zarówno wierzycieli indywidualnych, w tym alimentacyjnych, jak i stale obsługuje i prowadzi sprawy z wniosków wierzycieli masowych.
 
Tutejsza kancelaria komornicza jest wyposażona w narzędzia niezbędne do zapewnienia sprawnego i skutecznego przebiegu postępowania egzekucyjnego.
W kancelarii są wprowadzone m.in. poniższe systemy i narzędzia, z których można skorzystać w ramach prowadzonych postępowań:
E-SĄD (Elektroniczne postępowanie upominawcze EPU)
PUE-ZUS (Zapytania elektroniczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych)
EPUAP (Zapytania elektroniczne do Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz innych instytucji np. KRUS)
CEPIK (Elektroniczne zapytania o pojazdy ruchome stanowiące własność dłużników)
OGNIVO (Elektroniczne zapytania o rachunki bankowe dłużników)
EKW (Zapytania elektroniczne o nieruchomości stanowiące własność dłużników)
SIMP (Wirtualne, indywidualne rachunki bankowe dla dłużników)
CEIDG Online (Dostęp do rejestru CEIDG)
SISP REGON Online (Dostęp do rejestru REGON)
Platforma Komornik Online (Raportowanie dla Wierzycieli)
Elektroniczne potwierdzenie odbioru

Kody pocztowe właściwe dla rewiru tutejszego komornika:
96-300, 96-301, 96-302, 96-304, 96-311, 96-312, 96-313, 96-314, 96-315, 96-316, 96-317, 96-318, 96-319, 96-320, 96-321, 96-322, 96-323, 96-325, 96-326, 96-330, 96-331, 96-332

Zasięg działalności tutejszego komornika:

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Żyrardowie – Żyrardów, Baranów, Jaktorów, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice, Wiskitki i Żabia Wola.

 

Kod EPU: 1580

 

Adresy EPUAP:

/KS_Rafal_Kacperek/domyslna/KS_Rafal_Kacperek/ezbiegi

 
Zgodnie z art. 760 Kodeksu Postępowania Cywilnego wnioski w postępowaniuegzekucyjnym składa się napiśmie albo ustnie do protokołu. Pismo wniesione drogą elektronicznąpowinno być zaś opatrzone podpisem elektronicznym kwalifikowanym bądźpodpisem zaufanym. Pismo wniesione drogą elektroniczną za pomocą pocztye-mail bez opatrzenia go podpisem elektronicznym kwalifikowanym bądźpodpisem zaufanym nie wywołuje skutku prawnego. Skan pisma bądźwiadomość elektroniczna e-mail nie stanowią bowiem dokumentu urzędowegoi tym samym nie wywołują skutku prawnego w postępowaniu egzekucyjnym.
 

  Informacja w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzaniadanych osobowych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym wŻyrardowie Rafała Kacperek: Administratorem danych osobowych jestKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Żyrardowie Rafał Kacperek,96-300 Żyrardów, ul. P.O.W. 13/4 Żyrardów  4 (dalej jako „Kancelaria”).Dane kontaktowe dla celów: cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądaniausunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danychosobowych: e-mail: zyrardow.kacperek@komornik.pl ;inspektor.komornik@interia.pl; tel.: 46/855-22-81; adres: ul. P.O.W.13/4, 96-300 Żyrardów. Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktuwe wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przezKancelarię. Kancelaria otrzymała dane osobowe w ramach wykonywaniaustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego, a także w związku zrealizacją zawartych umów oraz w ramach prowadzonej z Kancelariąkorespondencji. Kancelaria pozyskuje dane osobowe od podmiotów trzecich,w szczególności: wierzycieli, organów administracji publicznej, urzędówskarbowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kasoszczędnościowo-kredytowych, podmiotów prowadzących działalnośćmaklerską, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządu wspólnotmieszkaniowych, innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalamiużytkowymi, jak również innych instytucji i osób, do których Kancelariawystąpiła z pisemnym żądaniem o udzielenie informacji niezbędnych doprawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wykonaniapostanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub europejskiego nakazuzabezpieczenia na rachunku bankowym oraz wykonania innych czynnościwchodzących w zakres jego ustawowych zadań, w szczególności dotyczącychstanu majątkowego dłużnika oraz umożliwiających identyfikację składnikówjego majątku. Kancelaria pozyskuje również dane osobowe ze źródełpublicznych. W przypadku kontrahentów Kancelaria przetwarza dane osobowezwykłe. Jeżeli z jakiegoś powodu zostaną przekazane Kancelariiszczególne kategorie danych osobowych i/lub dane dotyczące wyrokówskazujących i czynów zabronionych, jeżeli ich przetwarzanie nie będziebezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, toKancelaria niezwłocznie usunie te dane osobowe. W ramach wykonywaniaustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego Kancelaria możeprzetwarzać wszystkie kategorie danych osobowych: dane osobowe zwykłe,szczególne kategorie danych osobowych oraz dane dotyczące wyrokówskazujących i czynów zabronionych. Jeżeli ich przetwarzanie nie będziebezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, toKancelaria niezwłocznie usunie te dane osobowe. Dodatkowo, przepisyprawa wymagają od Kancelarii przetwarzania danych osobowych dla celówpodatkowych i rachunkowych oraz innej sprawozdawczości wymaganejprzepisami prawa. Dane osobowe mogą też być udostępnione w ramach treściwprowadzanych do funkcjonującego w Kancelarii oprogramowania iaplikacji. Dane są otrzymywane również z systemów innych podmiotów iinstytucji. Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu wykonywaniaustawowych zadań nałożonych na komorników sądowych przepisami prawa orazw celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Kancelarii, tj. w celuwykonania zawartych umów, względnie na podstawie uzasadnionego interesuKancelarii. Kancelaria, w zależności od sprawy, z jaką się Państwozwracają, wymaga w szczególności podania imienia i nazwiska, adresuzamieszkania, adresu do korespondencji, w tym adresu do korespondencjiwpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o DziałalnościGospodarczej, nr PESEL, NIP, czy też informacji o stanie majątkowym.Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Kancelaria może wymagać innychdanych niezbędnych np.: do celów związanych z prowadzonym postępowaniem,ze względów rachunkowych lub podatkowych, na potrzeby procesurekrutacji. W pozostałym zakresie podanie Państwa danych jestdobrowolne. Jeżeli jednak nie podadzą Państwo tych danych lub wjakikolwiek sposób uniemożliwą komornikowi ich przetwarzanie, może toskutkować niezałatwieniem sprawy, z którą zwracają się Państwo doKancelarii. Jeżeli są Państwo stroną i/lub uczestnikiem postępowania,kontrahentem Kancelarii lub jeżeli Kancelaria posiada Państwa daneosobowe (w tym powierzono je na podstawie właściwych umów lub przepisówprawa lub zgody), informujemy, że mogą Państwo w każdej chwili zażądaćdo nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczeniaprzetwarzania, przeniesienia lub mają Państwo prawo do wniesieniasprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ichprzetwarzanie. Kancelaria może odmówić wykonania żądania, jeżeliprzetwarzania danych osobowych wymagają bezwzględnie obowiązująceprzepisy prawa lub ich przetwarzania wymaga uzasadniony interesKancelarii. Osoba, której dane dotyczą ma prawo złożyć skargę w związkuz przetwarzaniem przez Kancelarię danych osobowych do organunadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa. Jeżeli Kancelaria przetwarza dane osobowe napodstawie zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w każdym czasie jącofnąć przesyłając wniosek drogą e-mail: zyrardow.kacperek@komornik.pl,telefonicznie: 46/855-22-81 lub pisemnie na adres ul. P.O.W. 13/4,96-300 Żyrardów. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawemprzetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.Kancelaria może udostępniać dane osobowe podmiotom wspierającymKancelarię w prowadzeniu jej działalności i w świadczeniu usług(dostawcy i podwykonawcy), np.: podmiotom zapewniającym wsparcietechniczne, bankom, operatorom pocztowym. Kancelaria może też przekazaćdane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciamioraz innym podmiotom, jeżeli jest to wymagane obowiązującymi przepisamiprawa, i/lub konieczne w celu wykonania nałożonych na Kancelarięobowiązków wynikających z przepisów prawa. Kancelaria przechowuje daneosobowe przez czas niezbędny do wykonania wszelkich praw i obowiązkóworaz dochodzenia roszczeń z łączących Kancelarię stosunków prawnych.Dodatkowo, dane osobowe mogą być przechowywane dla celów załatwianiaskarg i wniosków innych niż złożonych w toku prowadzonych przezKancelarię postępowań, prowadzenia korespondencji, zapobieganianadużyciom i oszustwom i innym czynom zabronionym, dla celówstatystycznych i archiwizacyjnych przez okres 5 lat od dnia zakończeniaobowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiegoprzetwarzania. Jednocześnie, w celu rozliczalności, Kancelaria będzieprzechowywać dane przez okres, w którym Kancelaria zobowiązana jest dozachowania danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów(np. dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwieniakontroli ich spełnienia przez organy publiczne). Dane osobowe mogą byćprzetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływaćwobec osób, których dane dotyczą, żadnych skutków prawnych w postaciautomatycznego zawarcia umowy, obciążenia prawami bądź obowiązkami lub wpodobny sposób istotnie wpływać na sytuację osoby, której dane dotyczą.Niniejsza strona nie wykorzystuje plików cookies.

 

Powyższa strona internetowa nie jest reklamą działalności prowadzonej przez tutejszego komornika. Treść strony stanowi wyłącznie informację dla petentów oraz stron i uczestników prowadzonych postępowań.